Stiltegebied rond Stekense Vaart

Het stiltegebied is gemeentegrensoverschrijdend op het grondgebied van Stekene en Sint-Niklaas en heeft een oppervlakte van ca. 6 km².
De Stekense Vaart is een waterloop die zijn oorsprong kent in het begin van de 14de eeuw toen Robrecht van Bethune, Graaf van Vlaanderen, het kanaal van Hulst naar Gent liet graven. De stroom speelde vanaf het eind van de 19de eeuw een belangrijke rol bij het transport van de stenen en tichels die werden vervaardigd in de steen- en tichelbakkerij verbonden aan het Steengelaag. Intussen (2004) werd op de dijk langs de Vaart, tussen het pompstation en de Frans Coppensbrug, een Stiltepad aangelegd.

Het project voor het inrichten van een stiltegebied en stiltepad langsheen de Stekense Vaart is gegroeid naar aanleiding van een akoestisch onderzoek uitgevoerd door de provincie Oost-Vlaanderen in de loop van 1998.
Hoofddoel van het project is het vrijwaren van de goede bestaande geluidskwaliteit binnen dit gebied, zoals gebleken is uit het akoestisch onderzoek. Om het project te realiseren worden diverse actoren betrokken die het gebied gebruiken, met name landbouwers, natuurverenigingen, waterbeheerders, passieve recreanten.
Om de gestelde doelstellingen te kunnen bereiken, worden een aantal maatregelen genomen:
1. sensibilisatie
- signalisatie van het stiltegebied aan de buitenranden
- inzetten van communicatiemiddelen zoals informatiebrochures en –folders, het ontwikkelen van een projectlogo, website, publicaties in provinciale en gemeentelijke communicatiekanalen, informatieverstrekking via de openbare bibliotheken e.d. met als doel de bevolking te informeren en te sensibiliseren en het draagvlak voor het initiatief te verbreden.
2. recreatie
ontwikkelen van een beperkte vorm van zachte recreatie die past binnen de doelstellingen van de afbakening als stiltegebied, waaronder het aanleggen van een stiltepad waarop stiltewandelingen of –fietstochten kunnen plaatsvinden. De aanleg van het pad (± 5 km)(past bovendien gedeeltelijk in het Provinciaal Fietsroutenetwerk, en biedt als meerwaarde het in ere herstellen van een oud jaagpad waarlangs de schepen vroeger werden voortgetrokken op de Stekense Vaart en Moervaart.
3. toerisme
het stiltegebied als toeristische troef voor Stekene (dat de slogan van ‘groene long van het Waasland’) uitspelen o.a. ten aanzien van de drie campings die in de omgeving liggen, door middel van brochures, postkaarten en andere.

Overige stille gebieden/plekken te Stekene
Stropersbos
Een natuurgebied van 478 ha groot dat zich bevindt op grondgebied Stekene (ongeveer 250 ha) en Sint-Gillis. 160 ha is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. 5,5 ha behoort tot Natuurpunt Vlaanderen Afdeling Waasland Noord. De overige percelen zijn grotendeels in particulier bezit. Het is een uniek bosareaal met een variatie van loof- en naaldhout, kleinschalige akkers (154 ha wordt gebruikt voor de landbouw) en schrale graslanden.

 

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.