Plannen voor verkaveling langs Merlanstraat komen dichterbij.

Op de gemeenteraad van 28/02/2012 raakte bekend dat de plannen voor een verkaveling tussen Merlanstraat en Koebrugstraat, die al jaren op tafel ligt, dichterbij komen.

De Waasse Landmaatschappij en de eigenaars hebben zich gegroepeerd om het gebied te verkavelen. Het gebied tussen de Merlanstraat en de Brugse Heirweg, een woonuitbreidingsgebied, vormt een grote open ruimte in de kern van Klein-Sinaai.
In Klein-Sinaai zouden er op korte termijn twee woonuitbreidingsgebieden worden ontwikkeld. "De Waasse Landmaatschappij is de trekker voor een woonuitbreidingsgebied tussen de Koebrugstraat en de Merlanstraat, waar de eigenaars zich hebben gegroepeerd om een principieel akkoord aan te vragen", zegt burgemeester Stany De Rechter (GeBe).

Verder is er nog een gebied langs de Nieuwstraat, in het verlengde van het Kapelledreefje.

 

 

 

Reeds in maart 2007 zette het schepencollege het licht op groen voor een ambitieus verkavelingsplan met tachtig nieuwe woningen. "Het meest ingrijpende project van de afgelopen dertig jaar in Klein-Sinaai'', verduidelijkte destijds burgemeester Stany De Rechter (Gébé).

Even een historische terugblik van eerder verschenen artikels.

Het Nieuwsblad 24/03/2007: Tachtig nieuwe woningen in Klein-Sinaai
Heel wat jonge mensen willen na hun trouw in eigen gemeente blijven wonen. Evident is dat niet, want zelfs in landelijke gebieden ligt de bouwgrond niet voor het grijpen. ,,Die grote verkaveling in Klein-Sinaai komt er nadat een zevental grondeigenaars de handen in elkaar sloegen'', vertelt De Rechter. ,,In feite gaat het meestal om weiland. Door de overeenkomst tussen de verschillende eigenaars, kan men de gronden in het woonuitbreidingsgebied doeltreffend inrichten. Dat komt zowel het aantal woningen als de bereikbaarheid ten goede. Het zijn binnengronden die liggen tussen de spoorweg, Brugse Heirweg, Koebrugstraat en Merlanstraat.'' Het project aan de Brugse Heirweg mag gezien worden. Zowel open als halfopen bebouwing is mogelijk. De Verkavelingsplannen houden zich aan de norm van 15 woningen per hectare. De gemeenteraad moet wel nog de structuurschets goedkeuren. ,,Het is geen beleidsbeslissing van het gemeentebestuur. De verkavelaars lieten op eigen kosten een structuurschets opmaken. Voor dit grote bouwproject is onze toestemming wel vereist'', legt de burgemeester uit. ,,Klein-Sinaai kan die extra woningen goed gebruiken. Het dossier moet nu naar Stedenbouw Gent. Als alles snel verloopt kan al in 2008 met de bouw worden begonnen.''

Het Laatste Nieuws 30/03/2007: Tachtig nieuwe woningen
De gemeenteraad van Stekene heeft het licht op groen gezet om een groot woonuitbreidingsgebied in Klein-Sinaai aan te snijden. Het gaat om een binnengebied tussen de Merlanstraat, Brugs Heirweg en Koebrugstraat. Er is plaats voor tachtig nieuwe woningen. «Het gaat om een belangrijk project voor Klein-Sinaai», zegt burgemeester Stany De Rechter (GeBe). «Dit zal immers een belangrijke bevolkingsaangroei betekenen.» De gemeente gaat het project volledig in handen laten van privéverkavelaars.

De binnengronden tussen de Brugse Heirweg, Merlanstraat en Koebrugstraat zijn eigendom van een zevental verschillende eigenaars. Die sloegen vorig jaar de handen in elkaar en dienden een voorstel in voor de aanleg van de wegen. De gemeenteraad heeft nu de structuurschets voor de verkaveling goedgekeurd.
Het vorige plan dateerde al van 1987 en had maar twee ontsluitingen voor de verkaveling. De nieuwe structuurschets telt vier ontsluitingen. «De structuurschets is nodig om een vergunning te kunnen afleveren», zegt burgemeester De Rechter. «Het wegtracé heeft drie ontsluitingen voor autoverkeer langs de Vijfstekestraat, Merlanstraat en Koebrugstraat. Langs de drukste weg, de Brugse Heirweg, komt geen ontsluiting. We willen daar geen extra conflictsituatie creëren. Daarom komt langs die kant enkel een verbinding voor voetgangers en fietsers.»
Het binnengebied is nu nog grotendeels weiland. Het is een erkend woonuitbreidingsgebied waar zowel open als halfopen bebouwing mogelijk is. De verkavelingsplannen stellen 15 woningen per hectare voorop. Alles samen zal het gaan om een 60- tot 80-tal nieuwe woningen. De gemeente komt niet tussenbeide en laat het project volledig in handen van privéverkavelaars.
«Het zal een belangrijke stimulans zijn voor Klein-Sinaai», vindt burgemeester De Rechter. «Onze kleinste deelgemeente kan die extra woningen goed gebruiken. Het woonproject zal immers een belangrijke bevolkingsaangroei betekenen. Dat komt dan weer de lokale handel en de plaatselijke school ten goede.»
Het dossier moet nu naar Stedenbouw Gent. Als alles snel verloopt en Stedenbouw goedkeuring geeft om het woonuitbreidingsgebied aan te snijden, kan al volgend jaar met de aanleg van de wegenis worden begonnen.
Volgens burgemeester De Rechter zal de verkaveling wellicht in fases gerealiseerd worden. «Elke eigenaar kan op eigen tempo beslissen wanneer hij zijn gronden wil verkavelen.»


Het Nieuwsblad 02/04/2007
De nieuwe verkavelingsplannen voor Klein-Sinaai vallen niet in de smaak van SP.A. Op de gronden tussen Merlan- en Koebrugstraat zijn een tachtigtal nieuwe woningen gepland. ,,De adviesraad ruimtelijke ordening bracht negatief advies uit. De wegen zijn te smal en het verkeer zal de Merlanstraat overbelasten'', zegt Christophe Creve.

Het Laatste Nieuws 31/05/2007: Geen nieuwe woonwijk in Klein-Sinaai
De geplande woonwijk in Klein-Sinaai komt er niet. Het gemeentebestuur krijgt van de Vlaamse overheid geen toestemming om het woonuitbreidingsgebied aan te snijden omdat dat in strijd is met het gemeentelijk structuurplan. Het buurtcomité reageert opgelucht. Er waren 87 woningen gepland. Twee van de drie uitvalswegen zouden ontsluiten via de Merlanstraat. Deze landelijke weg kan volgens de buurt zo'n extra belasting niet aan. «We zijn tevreden dat de overheid ons collectief bezwaarschrift is gevolgd», zegt Veerle Wuytack. «De plannen zijn niet definitief van de baan, maar zullen de eerste 20 tot 30 jaar toch niet uitgevoerd kunnen worden.»
Ondanks het protest van de wijkbewoners had de gemeenteraad van Stekene de structuurschets voor de nieuwe woonwijk goedgekeurd. Het initiatief kwam van 7 van de 17 eigenaars die het ontwerp hadden opgesteld.
De buurtbewoners dienden een collectief bezwaarschrift in omdat het project volgens hen strijdig was met het gemeentelijk structuurplan. Daarin stond immers dat het woonuitbreidingsgebied in Klein-Sinaai pas op lange termijn aangesneden zou worden. «De Vlaamse overheid heeft nu bevestigd dat de verkaveling inderdaad in strijd is met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan», zegt wijkbewoonster en gemeenteraadslid Veerle Wuytack (GPS). «Het project kan dus niet doorgaan en ook de aanleg van de ontsluitingswegen is afgelast. We zijn tevreden dat de veiligheid in de omliggende straatjes gegarandeerd is. Ook de omwonenden zijn blij dat hun achtertuin behouden blijft.»
Volgens de hogere overheid moeten de in het structuurplan prioritaire gebieden eerst ontwikkeld worden voor het project in Klein-Sinaai ook maar een kans maakt. «We zitten wel gebeiteld voor 20 tot 30 jaar», hoopt Wuytack. «De plannen zijn niet definitief van de baan, maar de eerste decennia zullen ze niet uitgevoerd kunnen worden. We hebben echter altijd gezegd niet tegen de woonwijk te zijn maar wel tegen het totale gebrek aan inspraak en de ontsluiting van de verkaveling. We willen dat de woonwijk een rechtstreekse toegang krijgt via de Brugse Heirweg zodat de Merlanstraat niet te zwaar belast wordt.»
Het zit gemeenteraadslid Jan Van Remoortel (GPS) ook hoog dat het Stekense gemeentebestuur tegen alle adviezen in de verkaveling toch liet goedkeuren door de meerderheid. «Dat ze nu het deksel op de neus krijgen is voor ons niet voldoende. Iets goedkeuren waarvan men vooraf weet dat het wettelijk niet kan, is fout beleid. Er moet respect zijn voor ruimtelijke ordening.


Het Nieuwsblad 31/05/2007:
Voorlopig komen er geen woningen in groen gebied in Klein-Sinaai. 'Het hele project gaat niet door en dus maakt het gemeentebestuur ook geen werk van de wegenaanleg', zegt Jan Van Remortel, gemeenteraadslid voor Groen!.
In totaal zijn er 87 nieuwe woongelegenheden gepland in de binnenruimte tussen Merlanstraat, Brugse Heirweg, Vijfstekestraat en Koebrugstraat. Vooral de bijkomende ontsluitingswegen zaten de tegenstanders van het bouwproject dwars. In een brief aan de buurtbewoners vroeg Groen! verzet tegen de aanleg van een derde toegangsweg tot de nieuwe woonwijk. Voor de Vijfstekestraat was een nieuwe weg voorzien en de Merlanstraat zou er zelfs twee krijgen. Maar de Vlaamse overheid signaleerde dat de ingediende structuurschets niet conform het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is. 'Initiatiefneemster Veerle Wuytack is erg tevreden over de wending in dit dossier', zegt Van Remortel. 'De veiligheid voor kinderen en zwakke weggebruikers in de omliggende smalle straatjes blijft dus gegarandeerd. Ook buurtbewoners zijn tevreden dat hun tuintje en de achterliggende groene ruimte gevrijwaard blijft van woningen en huizen.' Het dossier Klein-Sinaai is dus even terzijde geschoven. 'De gemeentelijke adviesraad Gecoro had al negatief advies uitgebracht en toch wou het gemeentebestuur de verkavelingsplannen goedkeuren', zegt Van Remortel. 'Stekene is nu al de weinig trotse bezitter van het hoogste aantal weekendhuisjes in de provincie. We moeten opletten dat bouwpromotoren niet uittesten hoeveel er in Klein-Sinaai te rapen valt.'

 

Gazet Van Antwerpen 01/06/2007: Rood licht voor plannen woonwijk
De plannen voor een nieuwe woonwijk in de Stekense deelgemeente Klein-Sinaai gaan voorlopig niet door. Het project is in strijd met het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan. Groen! reageert tevreden.
Het was de bedoeling om in het binnengebied tussen de Merlan­straat, Brugse Heirweg, Vijfstekestraat en Koebrugstraat ruimte te creëren voor bijna negentig woningen. "Het project kreeg een negatief advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, maar toch probeerde het gemeentebestuur de plannen door te drijven", zegt Jan Van Remoortel van Groen Progressief Sociaal (GPS) Stekene.
Volgens hem vormden vooral de bijkomende ontsluitingswegen een doorn in de ogen van de tegenstanders van de nieuwe verkaveling. In de Vijstekestraat zou een nieuwe weg komen, in de Merlanstraat zouden er zelfs twee nieuwe toegangswegen uitkomen. "Nu blijft de veiligheid in de omliggende smalle straatjes voor alle kinderen en andere zwakke weggebruikers gegarandeerd. De omwonenden zijn tevreden dat hun achtertuin en de open ruimte bewaard blijven", vult Van Remoortel aan. Hij hoopt dat door het voorval het enthousiasme van de bouwpromotoren zal slinken. "Stekene is al de trotse bezitter van meer dan de helft van de in Oost-Vlaanderen opgerichte weekendhuisjes", hekelt Van Remoortel.

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.