september 19, 2020

Structuurplan woonkern Klein-Sinaai

Lesten StuyverMeer nog dan Stekene of Kemzeke wordt Klein-Sinaai gekenmerkt door een open en landelijk karakter.
Om dit ook in de toekomst te bewaren, wordt duidelijk geopteerd om hier noch de volledige woningnood
op te vangen, noch de behoefte aan bedrijfsterreinen.

Geen actieve versterking en uitbreiding van de woonfunctie
Omdat zeker in deze kern de open ruimte moet primeren, is het van belang dat de harde functies binnen
de huidige perimeter van het gewestplan blijven. Prioritair hierbij is dat men ervoor zorgt dat de kern van
Klein-Sinaai niet vergroeit met de kernen van Stekene of Moerbeke.
Spontane opvulling van de onbebouwde percelen in het woongebied (met landelijk karakter) blijft
mogelijk; er worden echter geen bijkomende initiatieven genomen. Hierdoor blijft ook op lange termijn
het woonuitbreidingsgebied gevrijwaard van bebouwing.
Door middel van kleinschalige projecten kan het aanbod inzake sociale huisvesting beperkt opgetrokken
worden, doch de grootste nood wordt opgevangen in het meest nabije hoofddorp (Stekene).

Behoud van een minimaal voorzieningenpeil
In Klein-Sinaai komen er weinig tot geen voorzieningen, handelszaken of economische activiteiten voor.
Dit aanbod hoeft niet uit te breiden, vermits men voor dergelijke activiteiten kan terugvallen op hoofddorp
Stekene of op Moerbeke. Wel wordt gestreefd naar de instandhouding van een minimaal aanbod; dit om
de gemeenschap leefbaar te houden. Dit houdt ondermeer de mogelijkheid in tot uitbreiding van de
school.

Opwaardering van het dorpscentrum
De woonkwaliteit van een dorpskern wordt niet alleen bepaald door het aantal woningen en
voorzieningen, maar ook door de mate waarin men er zich thuisvoelt en kan vereenzelvigen met de plek.
Een duidelijk identiteitsbepalend dorpscentrum met een aantrekkelijk openbaar domein kan hier in sterke
mate in bijdragen. Daarom zal rond het oud station en de kerk een centrumversterkend project opgestart
worden om zodoende Klein-Sinaai een duidelijker gezicht te geven. De nadruk zal hierbij gelegd worden
op de herinrichting van het openbaar domein en het geven van een nieuwe centrumgerichte functie aan
het stationsgebouw.

Aandacht voor verkeersleefbaarheid
Ook in de toekomst zal de Brugse Heirweg blijven fungeren als onderdeel van de verbindingsas tussen
Moerbeke, Stekene en Sint-Gillis-Waas.
Waar deze as de dorpskern van Klein-Sinaai doorkruist, wordt gestreefd naar een verblijfsvriendelijke
herinrichting als ‘doortocht’; de kruispunten waar de overgang plaatsvindt tussen de dorpskern en het
openruimtegebied (Koebrugstraat en Merlanstraat) worden geaccentueerd als ‘poort’.
Deze herinrichting moet tevens bijdragen tot een verbeterde link tussen de twee delen van de kern, die
gescheiden worden door de Brugse Heirweg. Vooral de langzaam-verkeerassen staan hierbij centraal.
De link kan immers worden doorgetrokken tot aan de spoorwegzate, die van belang is als groene fietsas.
Daarnaast mag men bij de herinrichting ook het groene aspect niet uit het oog verliezen.
Om de leefbaarheid een kans te geven is het van belang dat deze woonkern goed bereikbaar blijft voor
alle vervoerswijzen. In het kader van de opmaak van het mobiliteitsplan is het dan ook aangewezen dat
er nagedacht wordt om een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer te garanderen.

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.